Защита от наводнения

Проектът „Защита от наводнения“ цели да спомогне, чрез трансграничното сътрудничество между Гърция и България, за предотвратяване и управление на риска от наводнения, в района около двата международни речни басейна на реките Струма (и езерото Керкини) и Еврос, райони, които през последните години претърпяха значителни щети от наводнения.
Чрез проекта „Защита от наводнения“ се цели намаляване на риска от наводнения в жилищни райони и обработваеми земи, като се защитават гражданите и тяхното имущество, укрепвайки защитата чрез поредица от подобряващи инфраструктурата интервенции и доставка на необходимото оборудване за защита от наводнения.

Начална дата Септември 11, 2017
Срок на годност Септември 10, 2020
бюджет 11.499.960,00€
финансиране от E.U. 9.774.966,00 €
Национално финансиране 1.724.994,00 €
Skip to content