Подобряване на инфраструстурата за защита от наводнения по дължината на речните корита.

– Ограничаване на висока вълна в речните стеснения  чрез почистване на речното корито.

Подобряване на притока на вода към устията чрез намаляване на риска от наводнения в съседни земеделски земи.

Ограничаване на риска от наводнения и увеличаване на защитата от наводнения в районите с интервенции по проекта.

Ограничаване на неблагоприятните икономически и социални въздействия при наводнения.

Повишаване на осведомеността на населението в трансграничния регион, по въпроси свързани с изменението на климата.

–  Повишаване готовността на компетентните органи и местното население  за незабавна реакция и защита, в случай на наводнение.

Увеличаване на способността на партньорите за директна реакция при неочаквани наводнения в различни райони, използвайки специализирано оборудване (мобилна система за защита от наводнения).

Установяване на сътрудничество в областта на активното управление  на водите и предотвратяване на рискове от наводнения и природни и причинени от човека бедствия като цяло.

Повишаване на чувството за сигурност на жителите в райони, намиращи се в близост до водосборите на двете реки.

Насърчаване на сътрудничеството между компетентните органи за планиране и управление на риска от наводнения.

Skip to content