Защита от наводнения

Проектът „Защита от наводнения“ цели да спомогне, чрез трансграничното сътрудничество между Гърция и България, за предотвратяване и управление на риска от наводнения, в района около двата международни речни басейна на реките Струма (и езерото Керкини) и Еврос, райони, които през последните години претърпяха значителни щети от наводнения.
Чрез проекта „Защита от наводнения“ се цели намаляване на риска от наводнения в жилищни райони и обработваеми земи, като се защитават гражданите и тяхното имущество, укрепвайки защитата чрез поредица от подобряващи инфраструктурата интервенции и доставка на необходимото оборудване за защита от наводнения.

Начална дата 11 Септември 2017
Срок на годност 30 ноември 2023
бюджет 13.195.122,46 €
финансиране от E.U. 11.215.854,09 €
Национално финансиране 1.979.268,37 €
Skip to content